Informace o rozsahu a účelu zpracování osobních údajů a právech subjektů údajů

 • Za účelem splnění svých povinností vyplývajících společnosti GOLDEN GASTRO SERVICE s.r.o. ze
  zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, si Vás tato, jako správce zpracovávající
  Vaše osobní údaje, dovoluje informovat o podrobnostech jejich zpracování a Vašich právech
  souvisejících s jejich zpracováním.
  Společnost GOLDEN GASTRO SERVICE s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje pouze za účelem realizace
  objednávek, rezervací, uzavírání a plnění smluv týkajících se jí nabízených a poskytovaných
  služeb, a dále v případech jí zákonem uložených, a to zejména zákonem o místních poplatcích
  za účelem výběru poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, anebo poplatku z ubytovací
  kapacity, a zákonem o pobytu cizinců, kdy je poskytnutí osobních údajů povinné.

 • Ve výše uvedených případech je společnost GOLDEN GASTRO SERVICE s.r.o. v souladu
  s ustanovením § 5 odst. 2 písm. a), b) a e) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
  údajů, oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu.

 • Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v zákonem vyžadovaném rozsahu nebo v rozsahu
  nezbytně nutném, zahrnujích základní kontaktní údaje a identifikační údaje fyzické osoby.
  Osobní údaje zpracovává společnost GOLDEN GASTRO SERVICE s.r.o. jako správce, případně její
  smluvní zpracovatelé, automatizovaně nebo jinými prostředky.
  Jakékoli osoby, které přijdou do styku s osobními údaji, jsou povinny zachovávat mlčenlivost
  o poskytnutých osobních údajích i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně.
  Jejich povinnost trvá i v případě ukončení jejich právního vztahu se společností GOLDEN GASTRO
  SERVICE s.r.o., popřípadě jejím smluvním zpracovatelem.

 • V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů si Vás společnost GOLDEN GASTRO 
  SERVICE s.r.o.
  dále dovoluje upozornit na Vaše práva souvisejícími se zpracováním, a sice:
  • právo na přístup k osobním údajům;
  • právo na opravu osobních údajů; 
  • právo žádat o vysvětlení a odstranění vzniklého stavu v případě, že dochází ke
   zpracování osobních údajů v rozporu se zákonem;
  • právo uplatňovat náhradu škody nebo nemajetkové újmy, pokud dojde k jejich
   vzniku v důsledku zpracování osobních údajů;

 • Pravidla pro užívání cookies

  Webová stránka GOLDEN GASTRO SERVICE s.r.o. používá cookies, což jsou malé datové soubory,
  které jsou na Vašem počítači nebo mobilním zařízení uloženy internetovým prohlížečem při 
  návštěvě webové stránky. Cookies používáme pro nastavení obsahu stránek a optimalizaci 
  využití webových stránek. Rovněž jsou používány k vytvoření anonymních, souhrnných 
  statistických údajů, které pomohou analyzovat, jakým způsobem uživatel používá webové
  stránky. Pokud nesouhlasíte s používáním cookies, můžete je pomocí Vašeho webového prohlížeče
  odmítnout nebo opustit naši stránku. Omezení používání cookies může mít vliv na některé
  funkce, které jsou důležité pro optimální fungování webových stránek.